Laatst bijgewerkt op 23/11/2021

 

Met deze verklaring informeren we u welke persoonsgegevens wij verzamelen naar aanleiding van uw bezoek aan onze website en van de registratie van uw organisatie op onze website, en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Verantwoordelijke voor de verwerking is SOCIALware en TechSoup Nederland , Louizalaan 65/11, 1050 Brussel, K.B.O.-nummer 0888.397.759.

SOCIALware en TechSoup Nederland stellen zich middels huidige Privacy Policy in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van Persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens die u ons meedeelt

 

  • Wanneer u op www.socialware.be of www.techsoup.nl een gebruikersprofiel (account) aanmaakt, verzamelen wij uw naam, de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u kiest, het primaire e-mailadres en het telefoonnummer dat u ons verstrekt, uw functie en alle andere informatie die u kiest om aan uw account te koppelen.

 

  • Wanneer u ons feedback geeft of om ondersteuning vraagt, verzamelen wij alle informatie die is opgenomen in uw feedback of ondersteuningsverzoek.

 

  • Wanneer u contact met ons legt door ons een e-mail te sturen of het contactformulier of enig ander formulier op onze website in te vullen, verzamelen wij uw e-mailadres en alle informatie die u ons hierbij stuurt.

 

  • Wanneer u zich registreert voor een opleiding of evenement verzamelen en verwerken we alle informatie die is opgenomen in het registratieformulier.

 

  • Wanneer u op één van onze enquêtes reageert, verzamelen en verwerken wij de informatie die in dergelijke enquêtereacties is opgenomen.

 

  • Wanneer u zich registreert om onze nieuwsbrief te ontvangen verzamelen wij uw naam en e-mailadres.

 

Bij het aanmaken van een SOCIALware en TechSoup Nederland account bent u naast uw naam en e-mailadres ook verplicht om de naam, het type, de missie, het budget en de contactgegevens van uw organisatie aan ons door te geven. SOCIALware en TechSoup Nederland bewaren deze informatie om soft- en hardware donatie- of discountaanvragen te kunnen volgen en voldoen, om klantenservice verzoeken te kunnen faciliteren en geregistreerde organisaties te kunnen informeren over belangrijke wijzigingen in programma’s en aanbiedingen die voor hen een impact kunnen hebben.

Dit beleid is van toepassing op zowel elektronische als handmatige gegevensverwerking.

 

Persoonsgegevens die we vergaren bij gebruik van onze websites

Onze websites maken ook gebruik van cookies die een aantal Persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, raadpleeg hieronder de rubriek “Gebruik van cookies”.

We kunnen de webpagina's die u bezoekt loggen; we kunnen IP-adressen verzamelen en informatie over uw besturingssysteem en het type browser dat u gebruikt; we kunnen samengevoegde informatie rapporteren en het gebruik van onze site controleren. Deze gegevens worden echter niet gebruikt om individuele gebruikers te identificeren, die te allen tijde anoniem blijven.

 

Doeleinden van de verwerking

 

Algemene doeleinden

 

SOCIALware en TechSoup Nederland zullen de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 

  • In het algemeen gebruiken wij de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt: om de gevraagde software, hardware en diensten aan u te leveren, te reageren op verzoeken die u doet, u op de hoogte te houden van aanpassingen aan de producten en diensten, het aanbod te verbeteren en u aanvullende informatie, mogelijkheden en functionaliteit te bieden. De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd.

 

  • Het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

 

  • Het verzorgen en verbeteren van onze dienstverlening en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen niet kan achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van SOCIALware en TechSoup Nederland om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 

  • Het gebruik van cookies waarvan het enige doel is om uw volgende bezoeken te vergemakkelijken, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

 

Informatie die wij van u verzamelen via correspondentie met ons, hetzij per e-mail, per chat, telefonisch of per briefwisseling, wordt alleen gebruikt om gevolg te geven aan die correspondentie. Als dit vereist dat dergelijke correspondentie wordt doorgestuurd naar mensen binnen onze organisatie of naar een derde partij om de klantenservice te waarborgen, zullen uw persoonlijke gegevens alleen worden onthuld in de mate dat dit nodig is om uw vraag of bezorgdheid te beantwoorden, en zullen deze anderszins vertrouwelijk worden behandeld.

Weigering om bepaalde gegevens te verstrekken kan ertoe leiden dat SOCIALware en TechSoup Nederland niet in staat zijn om uw aanvraag te verwerken.

 

Direct marketing

 

SOCIALware en TechSoup Nederland versturen regelmatig nieuwsbrieven om u op de hoogte te stellen van nieuwe gedoneerde producten en non-profit kortingen, u de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan speciale promoties, evenementen en enquêtes en u te informeren over diensten die worden aangeboden door externe partnerorganisaties. Deze e-mails zullen altijd afkomstig zijn van SOCIALware en TechSoup Nederland, niet van een partnerorganisatie. U ontvangt deze e-mails als u hiervoor een expliciete toestemming hebt gegeven bij het aanmaken van uw gebruikersprofiel (“opt-in”). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

Niettegenstaande de e-mailvoorkeuren die u hebt opgegeven, kunnen wij u service gerelateerde berichten sturen, zoals berichten over updates van onze Gebruiksvoorwaarden of ons Privacybeleid. U kunt zich niet afmelden voor deze aankondigingen, die niet promotioneel van aard zijn, omdat ze belangrijke informatie bevatten over wijzigingen in onze diensten of gebruiksvoorwaarden. Als u deze aankondigingen niet wilt ontvangen, hebt u de mogelijkheid om uw account te annuleren.

 

Doorgifte van Persoonsgegevens aan derden

 

Globale operator

 

SOCIALware en TechSoup Nederland delen uw accountgegevens met TechSoup Global wanneer u donaties aanvraagt of producten en/of diensten koopt. TechSoup is een in de VS gevestigde non-profit organisatie die wereldwijd producten en diensten levert aan de non-profitsector en in samenwerking waarmee SOCIALware en TechSoup Nederland de donatie- en discountprogramma’s aanbiedt in de BENELUX.

Wanneer we uw persoonlijke informatie buiten de EER overdragen, opslaan en verwerken, zorgen wij ervoor dat er passende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

 

Derde partijen

 

TechSoup Global, SOCIALware en TechSoup Nederland sluiten overeenkomsten met derden om u te toegang te geven tot donaties of non-profitkortingen op IT-producten of om technische ondersteuning te bieden; TechSoup of SOCIALware en TechSoup Nederland zullen uw accountgegevens moeten delen met derde bedrijven wanneer u donaties aanvraagt of producten en/of diensten koopt van dergelijke derde bedrijven, om een contract tussen u en het derde bedrijf tot stand te laten komen. Uw accountgegevens worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van deze derde bedrijven. Wij zullen u inzage geven in dit beleid voorzien voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.

 

Dienstverleners

 

We kunnen beroep doen op bepaalde serviceproviders om ons te helpen bij om ons te helpen diensten te verlenen met betrekking tot de site en om de correcte uitvoering van ons contract met u te verzekeren.

Serviceproviders kunnen ons bijvoorbeeld helpen bij het ontwikkelen van producten en diensten, het onderhouden en debuggen van onze sites of de levering van diensten mogelijk maken via softwareplatforms en -tools van derden. Deze providers hebben beperkte toegang tot uw informatie om deze taken namens ons uit te voeren en zijn contractueel verplicht om ze te beschermen en ze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn bekendgemaakt en in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

Overdracht of stopzetting van activiteiten

 

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van SOCIALware en TechSoup Nederland, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, of staakt, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de activiteiten van SOCIALware en TechSoup Nederland geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

SOCIALware en TechSoup Nederland zullen in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat SOCIALware en TechSoup Nederland uw gegevens aan genoemde derde bekendmaken, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

Wettelijke vereisten

 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat SOCIALware en TechSoup Nederland uw Persoonsgegevens moeten onthullen ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. SOCIALware en TechSoup Nederland zullen in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij één en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Geaggregeerde gegevens

 

We kunnen geaggregeerde gebruikersgegevens verzamelen en delen met zakelijke partners, sponsors of andere derden voor het ontwikkelen van relevante communicatie, aanbiedingen of inhoud. Dergelijke gebruikersgegevens zullen nooit worden gebruikt om individuele gebruikers te identificeren.

Wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens niet aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins ter beschikking stellen voor commerciële of marketingdoeleinden.

 

Donatie- en kortingsaanvragen op websites van partners

 

De selectie, aanvraag en levering van producten kunnen in de meeste gevallen volledig plaatsvinden op de website van SOCIALware en TechSoup Nederland. In bepaalde gevallen kan de selectie en aanvraag geïnitieerd worden op de SOCIALware en TechSoup Nederland websites en gefinaliseerd op de website van een partner. U erkent en gaat ermee akkoord dat u in deze gevallen verplicht kunt worden onze websites te verlaten om een productaanvraag te voltooien. Alle Persoonlijke Informatie die u rechtstreeks aan dergelijke derden verstrekt, is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de website van de derde partij, en niet aan het privacybeleid of de gebruiksvoorwaarden van SOCIALware en TechSoup Nederland.

 

Duur van de verwerking

 

De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking, in functie van de contractuele relatie tussen SOCIALware en TechSoup Nederland en uw organisatie, of in functie van wettelijke bewaartermijnen.

 

Uw rechten

 

Recht van toegang en inzage

 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van Uw Persoonsgegevens maken. U kunt hiertoe uw online account raadplegen of ons vragen stellen via info@socialware.be of info@techsoup.nl 

 

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

 

Als u uw persoonlijke gegevens in uw account wilt corrigeren, bijwerken of wijzigen, kunt u een verzoek verzenden naar info@socialware.be of info@techsoup.nl U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot beperking of verwijdering van Persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet meer leverbaar zijn.

In sommige gevallen kan het ook voorkomen dat u ons verzoekt uw persoonlijke informatie te verwijderen, maar dat wij verplicht kunnen zijn (wettelijk of anderszins) om deze informatie te bewaren en niet te verwijderen (of om deze informatie gedurende een bepaalde tijd te bewaren, in welk geval wij pas aan uw verzoek zullen voldoen nadat wij aan dergelijke vereisten hebben voldaan).

Wanneer wij informatie verwijderen die wij van of over u hebben verzameld, zal deze uit onze actieve databases worden verwijderd, maar kan deze voor een beperkte periode in onze archieven of backup systemen blijven.

 

Recht van verzet

 

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U erkent dat bij verzet van de verwerking van Persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van Persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

Recht van vrije gegevensoverdracht

 

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen (indien technisch mogelijk).

 

Recht van intrekking van de toestemming

 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

 

Uitoefening van uw rechten

 

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail via info@socialware.be of info@techsoup.nl We mogen hierbij vragen om uw identiteit te bewijzen.

 

Recht om klacht in te dienen

 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

SOCIALware en TechSoup Nederland nemen commercieel redelijke fysieke, elektronische en organisatorisch voorzorgsmaatregelen om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van Persoonlijke Informatie onder onze controle te voorkomen. Geen enkele wijze van overdracht via het internet, of elektronische opslagmethode, is echter 100 procent veilig. SOCIALware en TechSoup Nederland doen dan ook redelijke inspanningen om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen, maar kan haar absolute veiligheid niet garanderen.

In geen geval kunnen SOCIALware en TechSoup Nederland aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Toegang door derden

 

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw Persoonsgegevens aan onze werknemers en sommige contractoren. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en contractoren, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Links naar externe websites

 

Onze websites kunnen links bevatten naar externe websites voor uw gemak, en dergelijke links houden geen goedkeuring in van onzentwege van dergelijke websites of de inhoud ervan. SOCIALware en TechSoup Nederland heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van of de inhoud op andere websites. Wij raden onze bezoekers aan ervan bewust te zijn wanneer zij onze Websites verlaten en het privacybeleid te lezen van elke website van derden die Persoonsgegevens informatie verzamelt.

 

Gebruik van Cookies

 

Surfen op www.socialware.be of www.techsoup.nl kan ertoe leiden dat cookies worden geïnstalleerd op uw computer. Een cookie is een klein bestandje, die van een webserver naar de webbrowser van een bezoeker worden gestuurd, waarmee de gebruiker niet bij naam kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie bevat over de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens dienen ter vergemakkelijking van de latere navigatie op de site, bv. door het instellen van de taalvoorkeur of door uw gebruikerssessie actief te houden doorheen verschillende website bezoeken en zijn ook bedoeld om verschillende metingen van aanwezigheid mogelijk te maken.

We maken gebruik van lange termijn cookies, die voornamelijk worden gebruikt om u als bezoeker van onze website te voorzien van permanent terugkerende instellingen.

Wij gebruiken ook zogenaamde sessiecookies op verschillende pagina's, met name tijdens het bestelproces, om u in staat te stellen bepaalde functies te gebruiken. Deze worden na het einde van uw browsersessie automatisch gewist.

Wij slaan uw gegevens in deze context op zonder persoonlijke referentie en maken geen gebruikersprofielen aan.

U kunt het opslaan van cookies op uw computer voorkomen door de instellingen van uw browser hierop aan te passen, zodat cookies niet worden geaccepteerd. Dit kan echter de functionaliteit van ons internetaanbod of onze diensten beperken omdat sessiecookies vereist zijn om zich als gebruiker in te loggen.

 

Google Analytics

 

Wij kunnen gebruik maken van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies en paginatags om informatie te verzamelen over het gebruik van onze Websites, zoals hoe vaak gebruikers de Websites bezoeken, welke pagina's ze bezoeken en andere sites die ze gebruikten voordat ze naar de Websites kwamen. De door cookies (met inbegrip van IP-adressen) en paginatags gegenereerde informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van Google. Deze informatie kan vervolgens worden geanalyseerd en gebundeld in rapporten over de activiteit op de Websites. Deze gegevens worden echter niet gebruikt om individuele gebruikers te identificeren die te allen tijde anoniem blijven.

Het gebruik en de bekendmaking van informatie die is opgeslagen op servers van Google is onderworpen aan het privacybeleid van Google. Let op: Wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van derde partijen. Ga voor meer informatie naar http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die onder de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Vragen of commentaar

 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens? Neem contact met ons op via info@socialware.be of info@techsoup.nl