Richtlijnen voor CISCO donaties

Welke organisaties komen in aanmerking?

 • Het Cisco donatieprogramma richt zich tot gekwalificeerde stichtingen en verenigingen (zie hieronder)
 • De donaties zijn bestemd voor organisaties (rechtspersonen), niet voor individuen.
 • Om in aanmerking te komen mag het jaarlijks budget van de organisatie het equivalent van 20.000.000 USD niet overschrijden.
 • Alle Cisco aanvragen zijn onderworpen aan een bijkomende beoordeling om na te gaan of de organisatie voldoet aan de richtlijnen van het maatschappelijk beleid van Cisco. Als een organisatie niet voldoet aan deze richtlijnen behoudt Cisco zich het recht om op elk moment een donatie verzoek weigeren. TechSoup Nederland zal geen betalingen van verworpen aanvragen verwerken en zal ontvangen betalingen terugstorten naar de organisatie.

Types organisaties

Organisaties die rechtstreekse diensten verlenen aan economisch benadeelde doelgroepen en waarvan de voornaamste missie onder volgende sectoren valt, komen in aanmerking:

 • Levering van geld, goederen en diensten aan de minderbedeelden
 • Educatieve en vormende activiteiten en ontwikkeling van basiscompetenties, Scholing, Hulp bij vinden van werk/arbeidsmarktoriëntatie
 • Rehabilitatie van gedetineerden, ex-gedetineerden, alcohol-, drugs- of gokverslaafden
 • Strijd tegen analfabetisme, aanmoediging het lezen
 • Sociale huisvestingsdiensten
 • Hulp voor mensen met een handicap
 • Sommige gemeenschapsdiensten in de eerste plaats gericht naar de minstbedeelden
 • Zorg en huisvesting voor kinderen, preventie van geweld tegen kinderen, bestrijding van jeugddelinquentie
 • Organisaties die ontwikkelingsprogramma's voor jongeren aanbieden, behalve organisaties die zich richten op bedrijven of de overheid
 • Zorg en huisvesting voor ouderen
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Milieuorganisaties die zich richten op het behoud of het voorkomen van vervuiling

Organisaties die NIET in aanmerking komen voor donaties van Cisco:

 • Godsdienstige organisaties. Behalve wanneer hun hoofdactiviteit bestaat uit een seculiere dienst in één van de domeinen die voor Cisco in aanmerking komen. Hiermee bedoelen we organisaties die losstaan van een religieuze organisaties of en diensten aanbiedt op sociaal vlak, ongeacht het geloof van het doelpubliek, en voor wie geloofsverspreiding niet tot de doelstellingen hoort. Voorbeeld : Een voedselbank die bestuurd wordt door een kerk maar een afzonderlijke organisatie is die voedsel en maaltijden levert aan behoeftigen ongeacht de religieuze overtuiging.
 • Stichtingen of organisaties die fondsen of leningen verstrekken
 • Sport- , atletische, sociale activiteiten en vrijetijdsbesteding
 • Kampen
 • Diensten die zich niet rechtstreeks tot individuen richten en diensten voor sociale oriëntatie
 • Scholen en gerelateerde activiteiten
 • Culturele en historische educatieve activiteiten
 • Uitgeverij, radio en televisie, filmproductie, discussie, studie en niet-wetenschappelijk onderzoek en organisaties voor informatie en opinievorming
 • Ziekenhuizen, brandweer, verpleging en ambulante diensten
 • Gezondheidscentra, rurale gezondheidszorg, palliatieve zorg en bloedbanken
 • Dagcentra en kinderdagverblijven
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Zakelijke organisaties en diensten
 • Landbouw en gerelateerde activiteiten
 • De organisaties voor onderlinge bijstand
 • Organisaties die voordelen bieden aan hun leden
 • De politieke of wetgevende belangenbehartiging
 • Geschillenoplossing en rechtsbijstand
 • Verdediging van burgerrechten
 • Krediet coaching of financiële educatie
 • Lobbying
 • Bibliotheken
 • Fondsen voor noodhulp en dringende hulp bij rampen
 • Organisaties die discriminatie verdedigen, ondersteunen of toepassen op basis van leeftijd, afkomst, geslacht, nationaliteit, handicap, ras, lichaamsafmetingen, geloof, seksuele geaardheid of socio-economische achtergrond.

Filialen van een nationale organisatie (zoals het Rode Kruis), die meer dan 20 locaties omhelst (zelfs als die onderverdelingen als afzonderlijke entiteiten beschouwd worden en niet gefinancierd zijn door de nationale organisatie) komen niet in aanmerking voor Cisco donaties. 

Quota

 • Tijdens één fiscaal jaar (1 Juli tot 30 Juni) kunnen de begunstigde organisaties diverse Cisco producten bestellen, voor zover de cumulatieve administratiekost niet hoger is dan 4.800 $. Aanvragen die deze limiet overschrijden worden door TechSoup Nederland geannuleerd.
 • Tijdens een fiscaal jaar kan slechts één enkele bestelling worden geplaatst.

Bijzonderheden voor de aanvragen en leveringen van Cisco donaties

 • Nadat het aanvraagproces bij TechSoup Nederland is voltooid, kan de Cisco gesprekspartner van TechSoup Nederland aanvullende informatie vragen om te controleren of de organisatie beantwoordt aan de Cisco filantropie richtlijnen. In het bijzonder moet een organisatie in staat zijn om aan te tonen dat haar focus op het dienen van economisch achtergestelde doelgroepen ligt.
 • Cisco aanvragen mogen geen niet-Cisco aanvragen inhouden. Elke niet-Cisco aanvraag moet afzonderlijk worden ingediend, zodat ze niet is onderworpen aan de Cisco verwerkingstermijn.
 • Het is niet uitgesloten dat sommige aanvragen gedeeltelijk worden vervuld: wegens de aard van het netwerkontwerp, de productbeschikbaarheid, en de planning van het fiscale jaar, kunnen leveringen zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen of vertraging vatbaar zijn. Cisco behoudt zich het recht om gelijkwaardige producten voor om het even welke aanvraag aan te bieden. 
 • De leveringstermijn kan tot 8 weken na goedkeuring van de donatie bedragen.
 • Een organisatie dient te kunnen aantonen dat ze beschikt over een informatica-budget en mogelijkerwijs dit budget kenbaar te maken.
 • Algemene Voorwaarden: Organisaties die Cisco-producten aanvragen moet akkoord gaan met bij de Cisco van toepassing zijnde dienstverleningsvoorwaarden..
 • De door Cisco gedoneerde goederen mogen niet overgedragen worden aan derden, noch mogen ze verkocht worden.

Support

Alle Cisco-producten geven recht op gratis technische ondersteuning op zowel hardware als software, via Cisco SMARTnet gedurende een periode van 5 jaar (te rekenen vanaf de invoeringsdatum) . Na verloop van deze periode, is het de organisaties aangeraden om de SMARTnet-dienst en overeenkomst jaarlijks te vernieuwen, zolang zij het materiaal bezitten of tot dat het materiaal als afgedankte apparatuur wordt verklaard en dus niet meer door Cisco ondersteund wordt.