Richtlijnen voor het idloom donatieprogramma

 • Deze donatie is bestemd voor organisaties (rechtspersonen) die hiervoor in aanmerking komen, niet voor individuen.
 • Dit donatieprogramma stelt een idloom Light-abonnement per organisatie per jaar ter beschikking, zonder beperkingen en toegankelijk voor meerdere gebruikers. 
 • De gedoneerde licenties hebben een geldigheidsduur van één jaar en komen na één jaar te vervallen. Na het einde van een jaar kunnen in aanmerking komende organisaties een nieuwe donatie aanvragen via TechSoup Nederland gedurende 5 opeenvolgende jaren.
 • Deze donatie is beschikbaar voor in Nederland opgerichte non-profitorganisaties die liefdadigheidsevenementen organiseren, meer bepaald in de domeinen van:
  • De ondersteuning aan gehandicapte personen en bijzonder onderwijs
  • Geestelijke gezondheid
  • Gezondheidsplanning,- informatie en -opvoeding
  • Patiëntenverenigingen
  • Spoedgezondheidshulp en vrijwillige brandweerdiensten
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Ouderverenigingen in scholen
  • Musea
  • Jeugdbewegingen
  • Huisvesting en zorgverstrekking voor kinderen, bestrijding van kindermishandeling en jeugddelinquentie
  • Bescherming van het leefmilieu
  • Verdediging van mensenrechten
  • Strijd tegen discriminatie
  • Armoedebestrijding
  • Ontwikkelingssamenwerking
 • Begunstigde organisaties dienen bereid en in staat te zijn informatie te verstrekken aan idloom voor het opbouwen van een casestudie of testimonial over dit programma.
 • Organisaties die discriminatie op basis van leeftijd, etniciteit, geslacht, nationaliteit, handicap, ras, grootte, religie, seksuele geaardheid of sociaal-economische achtergrond bepleiten, steunen of praktiseren, komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma. Om donaties te kunnen ontvangen, dienen organisaties bereid en in staat te zijn te bevestigen dat ze op geen enkele van deze gronden discrimineren.
 • idloom-producten mogen niet overgedragen of doorverkocht worden.